Unsko-sanski kanton

Pojačan inspekcijski nadzor u Unsko-sanskom kantonu

By  | 

S ciljem kontrole poštivanja zakonske regulative u poslovanju i sprečavanja svih oblika sive ekonomije i rada „na crno“ na području Unsko-sanskog kantona, kantonalni inspektori će od 01.07.2015. godine, vršiti pojačani inspekcijski nadzor nad poštivanjem odredbi člana Zakona o radu („Sl. novine F BiH“, broj 43/99, 32/00 i 29/03), Zakona o unutrašnjoj trgovini (”Sl. novine F BiH” broj 40/10), Zakona o fiskalnim sistemima (”Službene novine F BiH” broj 81/09), Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (”Službene novine F BiH” broj 35/09), Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (”Službene novine F BiH” broj 32/09) i drugih propisa koji regulišu pojedine oblasti koje će biti predmetom inspekcijskog nadzora, javila je press služba Vlade USK.

Prioritetni predmeti inspekcijskog nadzora kantonalnih inspektora rada će biti:
1. Posjedovanje zaključenog ugovora o radu sa zatečenim radno-angažovanim osobama i prijave na fond PIO i zdravstvenog osiguranja istih,
2. Posjedovanje specifikacije uz isplatu plaća za prethodni mjesec kao dokaz o redovitoj isplati plaća za uposlene.
Prioritetni predmeti inspekcijskog nadzora kantonalnih tržišnih, odnosno ugostiteljskih inspektora će biti:
1. Posjedovanje odobrenja nadležnog organa o ispunjavanju uslova za obavljanje određene djelatnosti,
2. Posjedovanje fiskalnog uređaja u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima,
3. Izdavanje računa kupcima za prodati proizvod ili izvršenu uslugu, što uključuje i posjedovanje računa kod kupca nakon napuštanja trgovinskog objekta,
4. Posjedovanje vjerodostojne dokumentacije iz koje se nedvosmisleno može utvrditi porijeklo i vlasništvo nad robom,

Za subjekte nadzora kod kojih budu utvrđeni prekršaji po gore navedenim kriterijima, predviđene su kazne u sljedećim rasponima:
1. Po Zakonu o radu („Sl. novine F BiH“, broj 43/99, 32/00 i 29/03),
• Za pravno lice u iznosu od 1.000,00 do 10.000 KM
• Za odgovorno lice od 200,00 do 1.000, 00 KM
• Za fizičko lice od 500,00 do 2.500,00 KM

2. Po Zakona o unutrašnjoj trgovini (”Službene novine F BiH” broj 40/10):
• Za pravno lice, u iznosu 3000,00 KM do 15.000,00 KM,
• Za odgovorno lice u pravnom licu, u iznosu 400,00 KM do 2000,00 KM ,
• Za fizičko lice, u iznosu od 500,00 KM do 1500,00 KM .
3. Po Zakona o fiskalnim sistemima (”Službene novine F BiH”broj 81/09):
• Za pravno lice, u iznosu 2.500,00 KM do 20.000,00KM ,
• Za odgovorno lice u pravnom licu, u iznosu 1000,00 KM do 3000,00 KM ,
• Za fizičko lice, u iznosu od 3.000,00KM do 10.000,00 KM .
• Za kupca kod kojeg se ne nađe fiskalni račun za kupljenu robu u momentu nadzora iznosi 50, 00 KM
4. Po Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (”Službene novine F BiH ”broj 32/09):
• Za pravno lice, u iznosu 1500,00 KM do 15 000,00 KM ,
• Za odgovorno lice, u iznosu 1.000,00 KM do 3.000,00 KM ,
• Za fizičko lice, u iznosu 150,00 do 1.500,00 KM.
Ovo saopštenje subjektima nadzora ima edukativni i preventivni karakter koje ima za cilj da se subjekti nadzora upoznaju sa njihovim obavezama u poslovanju.
Za subjekte nadzora kod kojih se utvrdi nelegalno poslovanje – bez odobrenja za rad, kantonalni inspektori će biti prinuđeni primjenti i represivne mjere (zabrana rada i pečaćenje objekata).
Obavještavamo i apelujemo svim subjektima nadzora da do dolaska inspektora u inspekcijski nadzor usklade svoje poslovanje u skladu sa navedenim Zakonima i time izbjegnu troškove za plaćanje eventualnih novčanih kazni, kaže se u saopštenju Vlade USK.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *